Млади Претриемачи

Обуки и информации

Обуки

Тука ќе најдете детални информации за отворените обуки на кои ќе може да се пријавите и учествувате бесплатно.​

Фондови

Тука ќе најдете детални информации за отворени повици, рокот за аплицирање и линкови до истите.

Како да започнам бизнис

Тука може да најдете основни информации за отварање на фирма и како да се започне бизнис.

Постави прашање

Тука може да поставите стучно прашање и да добиете стручен одговор од експерти во областа.​

Како да напишам CV?

CV (Curriculum Vitae) или персонална биографија е јасно напишан преглед на Вашето образование, искуство, работа, награди и досигнувања и други податоци кои се важни за идниот работен однос, заради кој и го пишувате Вашето CV. Без разлика за кое работно место аплицирате Вашето CV мора да ги содржи следниве податоци:

Контакт податоци:

 • Име и презиме
 • Адреса и местото на моменталното живеење
 • Телефонски број 
 • E-mail адреса.

Образование:

 • Податоци за формално и неформално образованиe
 • Назив на образовната институција
 • Датум на започнување и завршување
 • Насока или отсек
  Стекнато звање.

Како да го претставите работно искуство?

 • Име на организацијата
 • Датум на почеток и престанок на работниот однос
 • Работни задачи и обврски
 • Податоците за образованието и работното искуство секогаш се пишуваат по обратен хронолошки редослед, т.е. од последното кон првото работно искуство или ниво на образовани