Концепти на интегралната заштита на растенијата о градинарското производство

Производството на зеленчук претставува една од најинтензивните гранки од растителното производство во Р. Македонија и се карактеризира со големи приноси, голема профитабилност и со поголемо вработување на работна сила. Од друга страна, благодарение на богатството од хранливи и други корисни материи за човечкиот организам, зеленчукот е значаен во секојдневната исхрана на човекот, така што неговата […]